+994(55)3555777
0 müqayisə 0 seçilmişlər

ŞƏXSİ MƏLUMATLARIN EMALI SİYASƏTİ

1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR

1.1. Şəxsi məlumatların emalı ilə bağlı bu Siyasət (bundan sonra - Siyasət) "Askona AZ" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin fəaliyyətini müəyyən edir və bu ünvanda qeydiyyatdadır: Azərbaycan respublikası, Bakı şəhəri AZ1025, Xǝtai rayonu, Afiyǝddin Cǝlilov 26, mǝnzil. 177 (bundan sonra - Şirkət və ya Operator) şəxsi məlumatların emalı ilə bağlı.

1.2. Bu Siyasət Azərbaycan Respublikasının 11.05.2010 tarixli 998-lllQ nömrəli “Fərdi məlumatlar haqqında” Qanununun tələblərinə uyğun olaraq hazırlanmışdır.

1.3. Siyasət aşağıdakı normativ hüquqi aktlara uyğun olaraq müəyyən edilir:

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası;

Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi;

Fərdi məlumatlar haqqında Azərbaycan Respublikasının 11.05.2010 tarixli 998-lllQ nömrəli Qanunu (bundan sonra - Qanun);

Azərbaycan Respublikasının 21.04.2006-ci il tarixli 94-IIIQ nömrəli "Azərbaycan Respublikası Əhalisinin Dövlət Reyestri haqqında" Qanunu;

Azərbaycan Respublikasının 03 aprel 1998-ci il tarixli 460-İQ nömrəli "İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında";

Azərbaycan Respublikasının digər normativ hüquqi aktları və səlahiyyətli dövlət orqanlarının normativ sənədləri.

1.4. Qanunun 1-ci səhifəsində olan terminlər və təriflər hazırki Siyasətdə oxşar mənada istifadə olunur.

1.5. Bu Siyasətdə növbəti terminlərdən istifadə olunur:

Xidmətlər - Şirkətin hər hansı xidmətləri, məhsulları, proqramları, tədbirləri, servisləridir.

Saytlar – https://askonalife.az/ və Şirkətə məxsus digər saytlar, həmçinin bu saytların subdomenləri.

1.6. Bu Siyasətin fəaliyyəti Operator tərəfindən avtomatlaşdırma alətlərindən istifadə etməklə və ya onlardan istifadə edilmədən şəxsi məlumatlarla həyata keçirilən bütün əməliyyatlara şamil edilir.

1.7. Bu Siyasət təsdiq edildiyi andan qüvvəyə minir.

2. ŞƏXSİ MƏLUMATLARIN SUBYEKTLƏRİNİN KATEQORİYALARI VƏ EMAL EDİLƏN ŞƏXSİ MƏLUMATLARIN HƏCMİ

2.1. Operator o fərdi məlumatları emal edir ki, o şəxsi məlumatlar növbəti subyektlərdən əldə edilə bilər: Şirkətin iştirakçıları və Şirkətin filialları üzləri; Şirkətin işçiləri, keçmiş işçilər, vakansiya vəzifələri üçün namizədlər; fiziki şəxslər olan qarşı tərəflər və şirkətin müştəriləri; hüquqi şəxs və ya fərdi sahibkar olan Şirkətin müştərilərinin və/ və ya qarşı tərəflərin işçiləri; şirkətin və/və ya işçiləri; Şirkətin Saytlarının, Xidmətlərinin ziyarətçiləri; Şirkət tərəfindən keçirilən tanıtım və digər tədbirlər zamanı sorğu vərəqələrini doldurmaqla bülletenə abunə olan, rəy, müraciət göndərərkən, Şirkətə şəxsi məlumatları təqdim etmiş şəxslər; Şirkətə şəxsi məlumatları başqa yolla təqdim etmiş şəxslər.

2.2. Operator fərdi məlumatların subyektinin aşağıdakı şəxsi məlumatlarını emal edir:

soyad, ad, ata adı; cins; doğum tarixi; E-poçt ünvanı; telefon nömrəsi; yaşayış yeri; Şirkətin Saytları və Xidmətləri ilə bağlı sorğu (istək) və baxışların tarixçəsi; digər məlumatlar (göstərilən siyahı konkret halda və emal məqsədlərindən asılı olaraq qısaldıla və ya genişləndirilə bilər).

2.3. Saytların və Xidmətlərin işini təhlil etmək üçün Operator aşağıdakı kimi məlumatları emal edir: 1P ünvanı; brauzer məlumatları; cookie fayllarından alınan məlumatlar; tələb olunan səhifələrin URL-ləri; giriş vaxtı.

2.4. Operator emal edilmiş fərdi məlumatların məzmununun və həcminin göstərilən emalın məqsədlərə uyğun olmasını təmin edir və zəruri hallarda onların emal məqsədləri ilə bağlı artıqlığını aradan qaldırmaq üçün tədbirlər görür.

2.5. Operator biometrik fərdi məlumatları yalnız fərdi məlumat subyektinin razılığı ilə və ya Belarusiya Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş digər hallarda razılığı olmadan emal edir.

2.6. Operator irqi, milliyyəti, siyasi baxışları, həmkarlar ittifaqlarına üzvlüyü, dini və digər inancları, sağlamlığı, cinsi həyatı, inzibati və ya cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi ilə bağlı xüsusi şəxsi məlumatları emal etmir, əgər istisna olaraq şəxsi məlumatların subyekti bu cür məlumatları müstəqil surətdə təqdim etmirsə və ya onlar Operatora Belarusiya Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq məlum olmayıblarsa.

2.7. Operator, zəruri hallarda, emal məqsədlərinə nail olmaq üçün Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq şəxsi məlumatları üçüncü şəxslərə ötürmək hüququna malikdir.

3. ŞƏXSİ MƏLUMATLARIN TOPLANMASI MƏQSƏDİ

3.1. Operator şəxsi məlumatların emalını növbətiı məqsədlər üçün həyata keçirir:

şəxsi məlumat subyektləri ilə əlaqə; fərdi məlumatların subyektləri ilə müxtəlif əməliyyatların aparılması, onların sonradan icrası, zəruri hallarda dəyişdirilməsi və ləğvi (durdurulması); fərdi məlumatların subyektlərinə Şirkətin xidmətlərinin göstərilməsi; şəxsi məlumat subyektlərinə Şirkətin fəaliyyəti, Şirkət tərəfindən yeni Sayt və Xidmətlərin inkişafı haqqında məlumatların verilməsi; fərdi məlumat subyektlərinə bildirişlərin, kommersiya təkliflərinin, reklam və məlumat mesajlarının göndərilməsi; Şirkət tərəfindən Şirkətin Sayt və Xidmətlərində reklamların, sorğuların, müsahibələrin, testlərin keçirilməsi; Şirkətin Xidmətlərinin işinin qiymətləndirilməsi və təhlili, Şirkətin Xidmətlərinin keyfiyyətinə nəzarət və təkmilləşdirilməsi; Şirkətin Saytlarının fəaliyyəti haqqında məlumat verilməsi; Saytlarda və Şirkətin Xidmətlərində hesabların qeydiyyatı və aparılması; fərdi məlumat subyektlərindən daxil olan müraciətlərin və sorğuların işlənməsi; Şirkətdə vakansiya vəzifələrini tutmaq üçün namizədlərin cəlb edilməsi; kadr işinin aparılması və Cəmiyyətin işçilərinin qeydləri təşkili; statistik hesabatın, tədqiqatın formalaşdırılması; təsərrüfat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi; Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə Operatora həvalə edilmiş digər səlahiyyətləri və öhdəlikləri həyata keçirmək.

4. OPERATORUN VƏ ŞƏXSİ MƏLUMATLARIN SUBYEKTİNİN ƏSAS HÜQUQ VƏ VƏZİFƏLƏRİ

4.1. Operatorun hüququ var:

şəxsi məlumatların subyektindən etibarlı məlumat və/və ya şəxsi məlumat mahiyyətli sənədləri almaq; fərdi məlumat subyektindən təqdim olunan fərdi məlumatların aktuallığı və etibarlılığı barədə məlumat tələb etmək; Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş emal üçün əsaslar olduqda, o cümlədən onların emalının göstərilən məqsədləri üçün zəruri olduqda, şəxsi məlumatların işlənməsini dayandırmaq və/və ya silmək tələblərini yerinə yetirməkdən imtina etmək.

4.2. Operator məcburdur:

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada şəxsi məlumatları emal etmək; fərdi məlumatların işlənməsi prosesində onların qorunmasını təmin etmək; emal etdiyi fərdi məlumatların düzgünlüyünü təmin etmək üçün tədbirlər görmək, natamam, köhnəlmiş və ya qeyri-dəqiq şəxsi məlumatlara dəyişikliklər etmək; fərdi məlumat subyektlərinin fərdi məlumatların emalı ilə bağlı bəyanatlarına baxmaq və onlara əsaslandırılmış cavablar vermək; fərdi məlumatların subyektinə onun şəxsi məlumatlarını üçüncü şəxslərə verilməsi haqqında məlumat vermək; şəxsi məlumatların emalı üçün əsaslar olmadıqda fərdi məlumatların işlənməsini dayandırmaq, habelə fərdi məlumatların subyektinin tələbi ilə onları silmək və ya bloklamaq; Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirmək.

4.3. Fərdi məlumatların subyekti aşağıdakı hüquqlara malikdir:

operator tərəfindən öz şəxsi məlumatlarının emalı ilə bağlı məlumat almaq; şəxsi məlumatlar natamam, köhnəlmiş və ya qeyri-dəqiq olduqda şəxsi məlumatlarınızı dəyişdirmək; şəxsi məlumatların emalına razılıqlarını geri götürmək; öz şəxsi məlumatlarının üçüncü şəxslərə verilməsi barədə məlumat almaq; şəxsi məlumatlarının emalı üçün əsas olmadıqda, onların silinməsi də daxil olmaqla, onların işlənməsini dayandırmaq; Operatorun onun şəxsi məlumatlarının emalı ilə bağlı hərəkətlərindən/hərəkətsizliyindən və qərarlarından qanunla müəyyən edilmiş qaydada fərdi məlumatların subyektlərinin hüquqlarının müdafiəsi üzrə səlahiyyətli orqana şikayət etmək; Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş digər hüquqları həyata keçirmək.

4.4. Fərdi məlumatların subyekti borcludur:

operatora özünüz haqqında yalnız etibarlı məlumat vermək; zəruri hallarda Operatora şəxsi məlumatları təşkil edən sənədləri onların emalı məqsədi üçün lazım olan həddə təqdim etmək; şəxsi məlumatlarında dəyişikliklər barədə Operatoru məlumatlandırmaq.

4.5. Operatora özü haqqında natamam, köhnəlmiş, qeyri-dəqiq məlumat və ya onun razılığı olmadan başqa şəxsi məlumat subyekti haqqında məlumat vermiş şəxs Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyır.

5. ŞƏXSİ MƏLUMATLARIN EMAL EDİLMƏSİ ÜZRƏ ARDICILLIQ VƏ ŞƏRTLƏR

5.1. Şəxsi məlumatların emalının əsası Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə fərdi məlumatların emalının belə razılıq alınmadan həyata keçirildiyi hallar istisna olmaqla, fərdi məlumat subyektinin razılığıdır.

5.2. Fərdi məlumatların subyektinin razılığı onun şəxsi məlumatlarının emalına icazə verən azad, birmənalı, məlumatlı iradəsinin ifadəsidir.

Fərdi məlumatların emalına razılıq verməkdən imtina etmək Operatora fərdi məlumatların subyektinə Şirkətin Sayt və Xidmətlərinə girişi təmin etməkdən imtina etmək hüququ verir.

5.3. Operator tərəfindən fərdi məlumatların emalı fərdi məlumatlarla aşağıdakı addımları əhatə edir: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq toplanması, sistemləşdirilməsi, saxlanması, dəyişdirilməsi, istifadəsi, fiziki üzün identifikasiya edilməməsi, bloklanması, yayılması, təmin edilməsi, silinməsi, digər hərəkətlər.

5.4. Operator tərəfindən fərdi məlumatların emalı yolları: fərdi məlumatların avtomatlaşdırılmamış emalı; alınan məlumatların informasiya və telekommunikasiya şəbəkələri vasitəsilə ötürülməsi ilə və ya ötürülmədən fərdi məlumatların avtomatlaşdırılmış işlənməsi; şəxsi məlumatların qarışıq emalı.

5.5. Fərdi məlumatların saxlanması qanunvericiliklə fərdi məlumatların saxlanma müddəti müəyyən olunmadığı və Azərbaycan Respublikasının bu müqavilə ilə müəyyən edilmiş hərəkətləri yerinə yetirmək üçün fərdi məlumatların subyekti ilə bağlanmış (bağlanmış) müqavilə halları istisna olmaqla, fərdi məlumatların işlənməsi məqsədləri ilə tələb olunan müddətdən artıq olmayan müddətə fərdi məlumatların predmetini müəyyən etməyə imkan verən formada həyata keçirilir.

5.6. Fərdi məlumatların emalının dayandırılması şərti fərdi məlumatların emalı məqsədlərinə nail olmaq, fərdi məlumatların emalı müddətinin başa çatması, fərdi məlumatların subyektinin şəxsi məlumatlarının emalına razılığının geri götürülməsi, habelə şəxsi məlumatların qanunsuz emalının müəyyən edilməsi.

5.7. Fərdi məlumatların işlənməsi zamanı Operator fərdi məlumatların onlara icazəsiz və ya təsadüfi daxil olmasından, fərdi məlumatların dəyişdirilməsindən, bloklanmasından, surətinin çıxarılmasından, yayılmasından, təmin edilməsindən, silinməsindən, habelə şəxsi məlumatlarla bağlı digər qanunsuz hərəkətlərdən qorması üçün lazımi hüquqi, təşkilati və texniki tədbirlər görür.

6. ŞƏXSİ MƏLUMATLAR SUBYYEKTİNİN HÜQUQLARININ İSTİFADƏ EDİLMƏSİ MEXANİZMİ

6.1. Fərdi məlumatların subyekti Operatora yazılı, sifarişli poçtla və ya elektron sənəd şəklində ərizə təqdim etməklə fərdi məlumatların emalı ilə bağlı razılığını geri götürmək hüququna malikdir. Ərizədə aşağıdakılar olmalıdır: fərdi məlumat subyektinin soyadı, adı, atasının adı; yaşayış yerinin ünvanı (yaşayış yeri); Doğum tarixi; identifikasiya nömrəsi (əgər bu, razılıq verilərkən göstərilibsə və ya fərdi məlumatların emalı fərdi məlumat subyektinin razılığı olmadan həyata keçirilirsə); tələbin mahiyyətinin ifadəsi; şəxsi imza və ya elektron rəqəmsal imza.

Operator ərizəni aldıqdan sonra 15 gün müddətində (qanunla müəyyən edilmiş qaydada emal üçün əsas olmadıqda) fərdi məlumatların emalını dayandırır, onların silinməsi, silinməsi üçün texniki imkan olmadıqda, onların sonrakı emalının qarşısını almaq üçün, onların bloklanması daxil olmaqla və eyni zamanda subyektə fərdi məlumatların verməklə tədbirlər görür.

6.2. Fərdi məlumatların subyekti bu Qaydaların 6.1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş qaydada Operatora ərizə verməklə öz şəxsi məlumatlarının emalı ilə bağlı Operatordan məlumat almaq hüququna malikdir. Operator ərizəni aldıqdan sonra 5 iş günü ərzində fərdi məlumatların subyektini müvafiq məlumatlarla təmin edir və ya bu cür məlumatların verilməsindən imtinanın səbəbləri barədə ona məlumat verir.

6.3. Fərdi məlumatların subyekti, bu qaydaların 6.1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş qaydada Operatora ərizə təqdim etməklə, sənədləri əlavə etməklə, Operatordan şəxsi məlumatlarında natamam, köhnəlmiş və ya qeyri-dəqiq olduqda dəyişikliklər edilməsini tələb etmək hüququna malikdir (müvafiq qaydada təsdiq edilmiş nüsxələr), bu cür dəyişikliklərə ehtiyacı təsdiqləyir. Operator ərizəni aldıqdan sonra 15 gün ərzində şəxsi məlumatlarda dəyişikliklər edir və bu barədə şəxsi məlumatların subyektinə məlumat verir və ya dəyişiklik etməkdən imtinanın səbəblərini bildirir.

6.4. Fərdi məlumatların subyekti bu Qaydaların 6.1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş qaydada Operatora ərizə təqdim etməklə təqvim ilində bir dəfə öz şəxsi məlumatlarının üçüncü şəxslərə verilməsi barədə Operatordan pulsuz məlumat almaq hüququna malikdir. Operator ərizəni aldıqdan sonra 15 gün ərzində fərdi məlumat subyektinə ərizənin verildiyi tarixdən əvvəlki il ərzində bu subyekt haqqında hansı fərdi məlumatların və kimə təqdim edildiyi barədə məlumat verir və ya ona belə məlumat verməkdən imtinanın səbəbləri barədə məlumat verir.

6.5. Fərdi məlumatların subyekti bu Qaydaların 6.1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş qaydada Operatora ərizə verməklə onun şəxsi məlumatlarının emalının dayandırılmasını, o cümlədən emal üçün əsaslar olmadıqda silinməsini Operatordan tələb etmək hüququna malikdir. Operator ərizəni aldıqdan sonra 15 gün müddətində (qanunla müəyyən edilmiş qaydada emal üçün əsas olmadıqda) fərdi məlumatların emalını dayandırır, onların silinməsi, silinməsi üçün texniki imkan olmadıqda, onların sonrakı emalının qarşısını almaq üçün, onların bloklanması daxil olmaqla və eyni zamanda subyektə fərdi məlumatların verməklə tədbirlər görür.

7. YEKUN MÜDDƏALAR

7.1. Bu Siyasətdə təsbit edilməyən fərdi məlumatların emalı ilə bağlı məsələlər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.

7.2. Siyasətin hər hansı müddəasının qanuna zidd olduğu aşkar edildiyi halda, qalan qanuna uyğun gələn müddəalar qüvvədə qalacaq və etibarlı olacaq, digər hər hansı etibarsız müddəa onun qanuna uyğunluğunu təmin etmək üçün zəruri olan həddə silinmiş/dəyişdirilmiş hesab ediləcək.

7.3. Operator şəxsi məlumat subyektlərinə əvvəlcədən və (və ya) sonradan xəbərdarlıq etmədən öz mülahizəsinə əsasən bu Siyasətin şərtlərini dəyişdirmək və (və ya) əlavə etmək hüququna malikdir. Siyasətin cari versiyası daim mövcuddur  

Məxfiliyiniz bizim üçün önəmlidir

Baxış təcrübənizi yaxşılaşdırmaq və sizə daha uyğun fərdiləşdirilmiş məzmun təqdim etmək üçün cookie-fayllarından istifadə edirik