+994(55)3555777
0 müqayisə 0 seçilmişlər

Hədiyyə sertifikatları haqqında Əsasnamə

1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR

1.1. Bu qayda “Askona AZ” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti (bundan sonra – Cəmiyyət) tərəfindən müəyyən edilmiş hədiyyə sertifikatlarından istifadə etməklə malların satışı qaydasını və (və ya) şərtlərini, habelə şirkətin pərakəndə satış mağazalarında «Askona» ticarət nişanı ilə malların satışı üçün hədiyyə sertifikatlarından istifadə ilə bağlı digər məsələləri tənzimləyir.

1.2. Bu Əsasnamənin məqsədləri üçün terminlər və onların anlayışları "İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının 19.09.1995-ci il tarixli 1113 nömrəli Qanunu ilə müəyyən edilmiş mənalarda, habelə aşağıdakı terminlər və onların anlayışları tətbiq edilir:

«hədiyyə sertifikatı sahibi» - hədiyyə sertifikatının sahibi olan hər hansı bir qabiliyyətli fiziki şəxs (Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, xarici vətəndaş, vətəndaşlığı olmayan şəxs);

«hədiyyə sertifikatının nominal qiyməti»(bundan sonra nominal dəyər) - hədiyyə sertifikatının satıldığı qiymət, istehlakçının malı (malları) almaq hüququna malik olduğu Azərbaycan manatında pul məbləğinə bərabərdir.;

«hədiyyə sertifikatı»- belə sənədi təqdim etmiş şəxsin həmin sənəddə göstərilən pul məbləğinə ekvivalent məbləğdə malı (malları) almaq hüququnu təsdiq edən sənəd.;

«hədiyyə sertifikatı alan» – hədiyyə sertifikatının nominal qiymətini nağd və (və ya) bank köçürməsi ilə ödəmiş fiziki və (və ya) hüquqi şəxslər;

«hədiyyə sertifikatı satıcısı» (bundan sonra satıcı) - şirkət və (və ya) cəmiyyətlə bağlanmış müqavilə əsasında hədiyyə sertifikatını öz adından satan digər təşkilat (fərdi sahibkar);

«hədiyyə sertifikatının qüvvədə olma müddəti» günlər, aylar, illərlə və ya müəyyən bir tarixə (gün, ay, il) qədər müəyyən edilmiş müddətdir ki, bu müddət ərzində istehlakçı malı (malları) hədiyyə sertifikatında göstərilən məbləğə ekvivalent məbləğdə bir qaydada almaq hüququna malikdir;

«mal» - Şirkətin ticarət obyektlərində «Askona» ticarət adı ilə satışda olan döşəklər, mebellər, ev aksesuarları və digər mallar.

2. HƏDİYYƏ SERTİFİKATLARININ REALİZASİYA QAYDASI

2.1. Hədiyyə sertifikatı aşağıdakı yollardan biri ilə realizasiya edilə bilər:

2.1.1. Şirkətin «Askona» ticarət adı ilə istənilən ticarət obyektində ödənişli əsaslarla (nağd və bank köçürmələri) və İnternet Mağazasında.

 • Hədiyyə sertifikatı alarkən alıcı hədiyyə sertifikatının nominal dəyərinə bərabər olan məbləği mağazanın kassasına ödəyir.
 • Hədiyyə sertifikatı alınarkən alıcının ödədiyi və hədiyyə sertifikatının nominal dəyərinə bərabər olan pul məbləği avans (avans) kimi ödənilmiş hesab olunur.
 • Bu zaman hədiyyə sertifikatı ilə birlikdə alıcıya hədiyyə sertifikatının ödənilməsini təsdiq edən sənəd (kassa qəbzi) verilir.

2.1.2. Mükafat, hədiyyələr və prizlər malların satışını stimullaşdırmaq məqsədi ilə həyata keçirilən reklam və digər marketinq tədbirlərinin tərkib hissəsi kimi, həmçinin pulsuz.

 • Bu halda hədiyyə sertifikatının ödənilməsini təsdiq edən sənəd (kassa qəbzi) təqdim edilmir.

2.1.3. Hədiyyə sertifikatları hüquqi şəxslərə və (və ya) fərdi sahibkarlara müqavilə əsasında realizasiya edilə bilər.

2.2. Şirkət hədiyyə sertifikatlarını aşağıdakı nominallarda realizasiya edir: 100 (yüz), 200 (iki yüz), 300 (üç yüz) Azərbaycan manatı.

2.1.3. bəndlərində nəzərdə tutulmuş şərtlərlə hədiyyə sertifikatlarının satışı zamanı əsasnaməyə uyğun olaraq Cəmiyyət digər nominallı hədiyyə sertifikatlarını dövriyyəyə buraxmaq hüququna malikdir

2.3. Hədiyyə sertifikatında aşağıdakı məlumatlar olmalıdır:

 • cəmiyyətin (hədiyyə sertifikatlarının satıcısı kimi) adı, yeri, telefon nömrəsi;
 • hədiyyə sertifikatı əsasında malların satışı ilə bağlı məlumatlar üçün telefon nömrəsi;
 • ticarət şəbəkəsinin adı və ya «Askona» ticarət adı ilə Cəmiyyətin ticarət obyektləri haqqında məlumatları özündə əks etdirən məlumat mənbəyinə keçid;
 • istehlakçının mal almaq hüququna malik olduğu pul məbləğini müəyyən edən Azərbaycan manatında hədiyyə sertifikatının nominal qiyməti;
 • hədiyyə sertifikatının nömrəsi və satış tarixi;
 • hədiyyə sertifikatının istifadə müddəti;
 • satıcı tərəfindən müəyyən edilmiş hədiyyə sertifikatları üçün malların satışı prosedurunu və (və ya) şərtlərini özündə əks etdirən İnternet qlobal kompüter şəbəkəsində Şirkətin veb saytına keçid.

2.3. Hədiyyə sertifikatlarının satışına Şirkətin cari sifarişlərində nəzərdə tutulmuş endirimlər tətbiq edilmir, endirim proqramları və bank taksit kartlarından istifadə edilmir.

3. HƏDİYYƏ SERTİFİKATLARI İLƏ MALLARIN SATIŞI PROSEDURU

3.1. Mal )malları) əldə etmək üçün hədiyyə sertifikatının sahibi onun qüvvədə olduğu müddət ərzində Cəmiyyətin «Askona» ticarət adı ilə istənilən pərakəndə satış mağazasına hədiyyə sertifikatını, habelə, sertifikat verilərkən ödənilmiş (qaydaların 2.1.1-ci bəndlərində nəzərdə tutulmuş şərtlərlə hədiyyə sertifikatı alındıqa ) hədiyyə sertifikatın nominal dəyərinin məbləğinə barabər kassa çekini təqdim edir.

3.2. Hədiyyə sertifikatı adlı deyil və alıcı tərəfindən üçüncü tərəfə - hədiyyə sertifikatını saxlayan şəxsə verilə bilər.

Təhvil verildikdən sonra saxlayan şəxs hədiyyə sertifikatının qanuni sahibinə çevrilir, belə bir hədiyyə sertifikatı üçün bu Qaydalardan irəli gələn bütün hüquq və öhdəliklər alıcıdan sahibinə keçir. Öz növbəsində, saxlayan şəxs hədiyyə sertifikatı ilə müstəqil şəkildə idarə edə bilər, o cümlədən onu başqa şəxsə vermək hüququna malikdir.

3.3. Hədiyyə sertifikatı Cəmiyyətin «Askona» ticarət adı olan pərakəndə satış mağazalarında malın (malların) alınması zamanı qüvvədə olan qiymətlərlə ödənilməsi üçün nəzərdə tutulub.

3.4. Hədiyyə sertifikatı sahibinin aldığı malın (malların) ümumi dəyəri hədiyyə sertifikatının nominal dəyərinə bərabər olduqda, mal (mallar) əlavə vəsait tutulmadan təqdim olunur.

3.5. Hədiyyə sertifikatı sahibinin aldığı malın (malların) ümumi dəyəri hədiyyə sertifikatının nominal dəyərindən artıq olduqda, hədiyyə sertifikatı sahibi qiymət fərqini ödəməlidir.

3.6. 3.4. - 3.5. bəndlərində nəzərdə tutulmuş hallarda istehlakçı tərəfindən mal (malları) alındıqda əsasnaməyə uyğun olaraq satılan və bu qaydalara uyğun olaraq verilən hədiyyə sertifikatı ticarət obyektinin işçisinə onun satıldığı yerdə verilir.

3.7. Hədiyyə sertifikatı sahibinin aldığı malın (malların) ümumi dəyəri hədiyyə sertifikatının nominal qiymətindən az olduqda, qiymət fərqi alıcıya qaytarılmır.

Eyni zamanda, hədiyyə sertifikatı sahibinə onun qüvvədə olduğu müddət ərzində qalan məbləğə mal (malları) almaq imkanı verilir. Bu zaman hədiyyə sertifikatı üzərində alış-veriş obyektinin işçiləri tərəfindən satışın tarixi və məbləği barədə qeyd edilir, mağazanın möhürü (ştampı) vurulur və hədiyyə sertifikatı istehlakçıya təqdim olunur. Belə bir hədiyyə sertifikatı onun etibarlılıq müddəti ərzində hədiyyə sertifikatının dəyərinin tam ödənilməsinə qədər istifadə edilə bilər.

3.8. Hədiyyə sertifikatı üzrə mal (mallar) alındıqdan sonra istehlakçıya malın (malların) alınması faktını təsdiq edən sənəd verilir.

3.9. Bu qaydalarla müəyyən edilmiş şərtlərlə birdəfəlik alış-veriş etmək üçün eyni vaxtda bir neçə hədiyyə sertifikatının təqdim edilməsinə icazə verilir.

3.10. Hədiyyə sertifikatının etibarlılıq müddəti hədiyyə sertifikatının özündə göstərilir və Cəmiyyət tərəfindən digər yerli normativ hüquqi aktlarda başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, onun satıldığı tarixdən 3 (üç) ay təşkil edir.

3.11. Hədiyyə sertifikatının qüvvədə olma müddətinin son günü hədiyyə sertifikatı sahibinin ondan istifadə etmək niyyətində olduğu Cəmiyyətin pərakəndə ticarət obyektinin qeyri-iş gününə düşərsə, belə hədiyyə sertifikatı malı (malları) almaq üçün pərakəndə satış obyektinin növbəti iş günü ərzində təqdim edilə bilər.

3.12. Hədiyyə sertifikatının sahibi hədiyyə sertifikatının qüvvədə olduğu müddət ərzində Cəmiyyətin «Askona» ticarət adlı istənilən pərakəndə satış mağazasına müraciət edərək, hədiyyə sertifikatı altında olan malın (malların) alınması üçün tədbirlər görməyə borcludur.

3.13. Cəmiyyət tərəfindən pərakəndə satış obyektlərinin iş rejiminə uyğun olaraq işləməsini təmin edilməsi hədiyyə sertifikatı sahibi qarşısında onun qüvvədə olduğu müddət ərzində hədiyyə sertifikatı üzrə malın (malların) alınması imkanının təmin edilməsi üzrə öhdəliklərin yerinə yetirildiyini göstərir.

3.14. Hədiyyə sertifikatında göstərilən etibarlılıq müddəti başa çatdıqdan sonra Şirkət malı hədiyyə sertifikatının sahibinə verməkdən imtina etmək hüququna malikdir. Eyni zamanda, hədiyyə sertifikatının nominal dəyərinə bərabər olan və ya hədiyyə sertifikatında göstərilən qalan məbləğə bərabər olan vəsait (əgər mal və ya mallar əvvəllər belə hədiyyə sertifikatından istifadə edilməklə alınmışdırsa) hədiyyə sertifikatın sahibinə qaytarılmır.

3.15. Zəmanət xidməti, hədiyyə sertifikatından istifadə etməklə alınmış malın (malların) dəyişdirilməsi və qaytarılması Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş ümumi qaydada həyata keçirilir.

3.16. Hədiyyə sertifikatı geri qaytarılmır və/və ya nağd pulla dəyişdirilmir.

3.17. Hədiyyə sertifikatının itirilməsi, oğurlanması, onu müəyyən etməyə imkan verməyən zədələnməsi hallarında belə hədiyyə sertifikatı bərpa edilmir, yenisi ilə dəyişdirilmir, hədiyyə sertifikatının nominal dəyərinə bərabər və ya hədiyyə sertifikatında göstərilən məbləğin qalan hissəsinə bərabər olan vəsait (əgər belə hədiyyə sertifikatı əvvəllər mal (mallar) alınmışdırsa) istehlakçıya qaytarılmır.

3.18. Hədiyyə sertifikatının həqiqiliyinə şübhə yaranarsa, istehlakçıya hədiyyə sertifikatının vasitəsilə ödənilmədən imtina edilə bilər.

4. YEKUN MÜDDƏALAR

4.1. Bu Qaydalar təsdiq edildikdən sonra qüvvəyə minir.

4.2. Bu Qaydaların bir nüsxəsi baxılmaq üçün istehlakçılar üçün əlverişli yerdə («İstehlakçı guşəsi»ndə) Cəmiyyətin bütün «Askona» ticarət adı ilə ticarət obyektlərində yerləşdirilir.

4.3. Şirkət istənilən vaxt bu Qaydalara hər hansı dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır. Bu dəyişikliklər haqqında məlumatı şirkətin www.askonalife.az saytında, Askona salonlarının menecerlərindən yeni şərtlərin qüvvəyə minmə tarixini göstərməklə əldə etmək olar. Hədiyyə sertifikatının sahibi hədiyyə sertifikatlarının tədavül şərtlərindəki dəyişiklikləri müstəqil şəkildə izləməlidir.

4.4. Hədiyyə sertifikatının alınması alıcının bu Qaydanın şərtləri ilə razılığını göstərir.

Bu Qaydaların müddəalarına məhəl qoyulmaması hədiyyə sertifikatlarının alıcısı və ya sahibləri tərəfindən Şirkətə qarşı hər hansı iddia irəli sürmək üçün əsas ola bilməz.

Məxfiliyiniz bizim üçün önəmlidir

Baxış təcrübənizi yaxşılaşdırmaq və sizə daha uyğun fərdiləşdirilmiş məzmun təqdim etmək üçün cookie-fayllarından istifadə edirik